ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Rozwój umiejętności społecznych w zespole poprzez asertywność i budowanie pewności siebie

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Dla kogo – członkowie zespołów

Czas trwania– dwa dni szkoleniowe

Czy możliwa jest personalizacja programu: TAK

 

Trening asertywności i budowania pewności siebie jest praktycznym warsztatem rozwoju umiejętności i uczenia się poprzez doświadczenie. Oznacza to, iż Uczestnicy treningu biorą udział w różnorodnych ćwiczeniach, zabawach i grach szkoleniowych oraz w dyskusjach moderowanych i podsumowujących moduły sesjach facylitacyjnych. Dzięki temu Uczestnicy treningu, w ustrukturyzowanych interakcjach z innymi w grupie, rozwijająkompetencje emocjonalno – społeczne, które dr Paweł Smółka nazywa kompetencjami organizacji przyszłości. Należą do nich:sprawne zarządzanie sobą w relacjach z innymi, budowanie relacji opartych na zaufaniu, umiejętności mediacyjne w zarządzaniu konfliktem, umiejętność współpracy z innymi jak dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami w zespole oraz motywowanie siebie i wytrwałość w dążeniu do celu. Asertywność i pewność siebie są niezbędne, aby skutecznie stosować powyższe umiejętności w praktyce.

Podczas treningu Uczestnicy kształtują kluczowe postawy oraz strategie komunikacyjne niezbędne w umiejętnościach psychospołecznych. Równocześnie otrzymują od innych Uczestników informacje zwrotne w formie werbalnej i niewerbalnej.Na tej podstawie mogą zwiększać swoje poczucie własnej wartości, modyfikować swoje spostrzeżenia oraz zmieniać perspektywę patrzenia i rozumienia siebie samego oraz innych w zespole.

Trening wyposaża Uczestników w wiele praktycznych, sprawdzonych w biznesiestrategii i narzędzi rozwoju umiejętności asertywnej komunikacji, wzmacniania siebie i zwiększania swojej sprawczości i pro aktywności.W konsekwencji kompetencje te wspierają Uczestników wbardziej efektywnym działaniu w codziennym życiu i pracy zawodowej.

 

Główne cele szkoleniowe

 • Rozwój postawy asertywnej w relacjach interpersonalnych oraz w monologu wewnętrznym
 • Wzrost pewności siebie oraz poczucia własnej wartości dzięki większej samoświadomości emocjonalnej i poznawczej
 • Wzrost zaufania do samego siebie, wiary w swoje silne strony, umiejętności i talenty
 • Rozwinięcie umiejętności asertywnej komunikacji w różnych sytuacjach społecznych jak: niekonstruktywna krytyka, atak werbalny, odmowa lub konfrontacja przekonań, wymiana opinii i poglądów, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz wspieranie się nawzajem w zespole.
 • Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania, werbalizowania oraz empatycznej ekspresji emocji pozytywnych jak i negatywnych
 • Rozwój umiejętności empatycznego słuchania oraz zachowań w relacjach interpersonalnych z zachowaniem szacunku dla samego siebie i innych

 

Program szkolenia

 1. Asertywność jako podstawa zdrowych relacji interpersonalnych życiu i w pracy
  • Jak jest rola asertywności w relacjach – rozwój osobisty i biznesowy wg modelu asertywności
  • Relacja symetryczne – korzyści emocjonalne
  • Czym jest empatia i jaka jest jej rola w rozwoju asertywności
  • Empatyczna postawa w relacjach
  • Jak rozpoznawać braki empatii w relacjach – cechy zachowań socjopatycznych
 2. Jak budować wewnętrzną siłę i poczucie własnej wartości – wzorce zachowań interpersonalnych
  • Kiedy czujemy się silni
  • Kiedy mamy wysokie poczucie własnej wartości
  • Kiedy atakujemy
  • Kiedy manipulujemy
  • Kiedy ulegamy
  • Kiedy jesteśmy asertywni w relacjach
 3. Poczucie własnej wartości i pewność siebie – filary asertywności
  • Czym jest poczucie własnej wartości – cykl powstawanie poczucia własnej wartości
  • Czym jest pewność siebie – umiejętności, świadomość i rozwój talentów, pozytywne doświadczenia, zaufanie do samego siebie
  • Jak poczucie własnej wartości warunkuje asertywność w relacjach
  • Jak rozmawiam ze sobą – wspieranie siebie a sabotowanie siebie: technika – zdania proasertywne
  • Porównywanie siebie i interpretacja – jak nadajemy znaczenie i sens okolicznościom i osobistym doświadczeniom – technika: katalog silnych stron
 4. Trzy poziomy poczucia własnej wartości i pewności siebie – techniki wzmacniania siebie
  • Emocje, refleksja i myśli oraz działanie
  • Jakie emocje i stany emocjonalne wspierają poczucie własnej wartości
  • Jak rozpoznawać emocje i je nazywać – techniki rozwoju inteligencji emocjonalnej: ZOZ
  • Rola tzw. negatywnych emocji w budowaniu własnej wartości i pewności siebie – technika HALT
  • Jak refleksja i uważność wpływają na poziom pewności siebie – technika „Cztery konstruktywne kroki”
  • Przechodzenie do działania i wprowadzania zmian–metafora słonia i jeźdźca w budowaniu motywacji do zmiany
 5. Postawa asertywna w relacjach – jak rozwijać poczucie szczęścia, zaufanie i więź w relacjach interpersonalnych
  • Pozycje życiowe Harrisa – ja jestem OK. – Ty jesteś OK.
  • Konsekwencje emocjonalne, zachowania i decyzje wg pozycji życiowych Thomasa Harrisa
  • Jak asertywnie rozmawiać ze sobą w chwilach wyzwań i trudności życiowych
  • Na ile sobie pozwalasz, by być szczęśliwym – asertywne prawa
  • Kwestionariusz asertywności i sesja facylitacyjna– jak rozumieć swoje wyniki i na nie wpływać
  • Jak poczucie szczęścia zwiększa Twój potencjał w pracy i życiu osobistym – przykłady ciekawych odkryć naukowych i techniki budowania równowagi wewnętrznej
  • Jak stosować zasady uważności by umieć rozpoznawać postawy swoje i innych – technika: hamulec emocjonalny i Jestem słoniem
  • Techniki rozwoju asertywności, poczucia własnej wartości i pewności siebie – techniki: Dziennik i pozytywna wyliczanka
 6. Asertywna komunikacja
  • Aktywne i empatyczne słuchanie – model aktywnego słuchania
  • Podstawowe techniki komunikacji asertywnej– empatia, szacunek i wewnętrzna siła w praktyce
   • Komunikaty typu JA, komunikaty typu TY
   • Z treści na proces
   • Zdarta płyta
   • Komunikat podtrzymujący relację
  • Asertywna reakcja na zachowania inwazyjne
  • Asertywna reakcja na krytykę niekonstruktywną i atak werbalny
  • Asertywna reakcja na przemoc emocjonalną
  • Asertywna odmowa
  • Asertywna prośba
  • Konfrontacja przekonań
 7. Podsumowanie treningu i plan wprowadzania zmian
  • Moje odkrycia i inspiracje – co zabieram ze sobą
  • Jak skutecznie wprowadzać zmiany i rozwijać swoją asertywność i pewność siebie– technika małych kroków i Trzyskrzynki z nagrodami

Magdalena Nowakowska

Trener biznesu i biznes coach

Trener biznesu i certyfikowany coach – Business Coaching Diploma PwC (w trakcie akredytacji AAC w ICF), praktyk biznesu. Amerykanista i anglista z 8 letnim doświadczeniem jako metodyk i wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych pod metodyczną opieką UW. Od 2001 roku certyfikowany kinezjolog metodą ‘One Brain’. Three in One Concepts, California. Tłumacz i pisarz. Pracuje w języku polskim i angielskim.