ZigaForm version 6.1.1

Team coaching

Coaching w biznesie rozwój, zmiana, transformacja.

Dlaczego to robimy?

 • Budowa wysoce efektywnych zespołów, tzn. high performance teams nie bazuje już na różnych formach obserwacji i oceny sposobu funkcjonowania zespołów. Zespół MIT pod kierownictwem prof. Alexa „Sandy” Pentlanda przeprowadziła badania w ponad 21 organizacjach biznesowych( HBR, 04.2012) i odkryła, że najważniejszym predykatorem sukcesu zespołu na każdym polu są określone wzorce komunikacji.
 • Ponieważ dynamika wysoce efektywnych zespołów jest mierzalna (MIT, Richard Hackman), a zespoły mogą nauczyć się ją rozumieć i adekwatnie wzmacniać.
 • Ponieważ wiemy, że sposób komunikacji w zespole jest decydującym czynnikiem jego efektywności i tłumaczy różnice zachowań w zespole.
 • Ponieważ wierzymy, że zaangażowanie oraz poziom energii w zespole są odpowiedzialne w 1/3 za produktywność i sukces finansowy zespołu (Tony Schwartz, MIT Human Dynamics Laboratory)
 • Ponieważ jesteśmy przekonani, że sukces biznesowy w przyszłości zależy od współpracy w spójnych, empatycznych i emocjonalnie zaangażowanych zespołach, złożonych z ludzi, którzy się nawzajem rozumieją i szanują.
 • Ponieważ wierzymy w siłę kapitału społecznego w organizacjach biznesowych i chcemy być częścią jego pro aktywnego budowania (Margaret Heffernan, MIT HDL)

 

Jak to robimy?

 • Fundamentem efektywnej współpracy coacha z zespołem jest zaufanie i partnerstwo. Dlatego w swojej pracy bezwzględnie kierujemy się kodeksem etycznym International Coaching Federation.
 • Stosujemy w pracy z zespołami podejście coachingu skoncentrowanego na rozwiązaniach.
 • Koncentrujemy się na zespole jako całości i facylitujemy uczenie się zespołu w kierunku rozwoju umiejętności aktywnego słuchania, dawania każdemu członkowi w zespole przestrzeni do mówienia, empatycznego rozumienia intencji i zachowań oraz pro aktywnego działania każdego w zespole na rzecz osiągania wspólnych celów.
 • Rozwijamy umiejętności inteligencji emocjonalnej w zespole, aby łatwiej było wspólnie podejmować decyzje, dochodzić do porozumienia i asertywnie rozwiązywać potencjalne konflikty.
 • Pokazujemy jak emocje są skalibrowane z procesami motywowania, twórczego myślenia i znajdowania innowacyjnych rozwiązań, a dzięki temu jak zespól może samodzielnie wypracowywać nowe strategie myślenia i działania.
 • Prowadzimy coachingi zespołowe w podejściu systemowym.
 • Stosujemy typologie stylów komunikacji (Insights Discovery i Disc), aby łatwiej budować spójność zespołu, przepływ w komunikacji i wzajemne zaufanie.

 

Co robimy?

 • Budujemy spersonalizowane programy coachingu zespołowego.
 • Przeprowadzamy analizę poziomu gotowości zespołu do coachingu,
 • Określamy etap rozwoju zespołu, jego silne i słabe strony oraz potrzeby rozwojowe.
 • Definiujemy wspólnie z zespołem cele coachingu zespołowego.
 • Dopasowujemy strategie, narzędzia i techniki coachingowe do potrzeb rozwojowych zespołu.
 • Pracujemy z zespołami pracowników, menedżerów i ekspertów w cyklach od 4 do 8 sesji coachingowych.