ZigaForm version 6.1.1

Szkolenia

Szkolenie z komunikacji w zespole

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Dla kogo: Dla liderów zespołów i menadżerów oraz dla menadżerów w procesie transformacji w liderów zespołów

Czas trwania: Prework przed szkoleniem, dwa dni szkoleniowe rozłożone w czasie, post work po szkoleniu

Czy jest możliwość spersonalizowania programu szkoleniowego: TAK

 

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników w oparciu o naukę poprzez doświadczenie. Oznacza to, iż Uczestnicy będą wykonywali szereg ćwiczeń i zadań w obrębie tematyki treningu, następnie poprzez sesje facylitacji, dyskusji w podgrupach oraz dyskusji moderowanej z trenerem będą integrowali nowo poznane techniki i narzędzia oraz umiejętności z wiedzą oraz doświadczeniem, które już posiadają. Końcowym etapem jest refleksja oraz wyciągnięcie wniosków z ćwiczeń i zadań i przystosowanie poznanej wiedzy i umiejętności do aktualnej sytuacji w pracy oraz współpracy w zespole.

Bardzo istotnym elementem treningu jest kształtowanie postaw, które sprzyjają efektywnej komunikacji i budowaniu porozumienia w zespole. Z tego względu szkolenie uwzględnia element zarządzania emocjami, które jak pokazuje wiele badań ( Daniel Goleman/ Harvard; ShawnAchor/ Harvard; Gallup Institute) jest niezbędne w kształtowaniu wzajemnego szacunku, empatii oraz chęci porozumiewania się w zespole, tak aby wzmacniać zaufanie i budować dobrą atmosferę w pracy. Wszystkie te elementy są składową kapitału społecznego firmy, który z kolei znacząco wpływa na wszystkie pozostałe obszary osiągania celów w biznesie – w sprzedaży, obsłudze klienta oraz przywództwie. Efektywna komunikacja jest spoiwem oraz nośnikiem, dzięki któremu kapitał społeczny zespołu rośnie w czasie oraz wpływa na efektywność pracy zespołu w ogóle.

Szkolenie kształtuje postawy otwartości, wzajemnego szacunku i zaangażowania we współpracę poprzez rozwój empatii oraz asertywności, które są fundamentem dla stosowania technik, narzędzi oraz modeli efektywnej komunikacji w zespole. Szkolenie poprzez różnorodność ćwiczeń i zadań oraz metod szkoleniowych inicjuje postawę pro aktywną w komunikacji.

 

Korzyści dla Uczestników szkolenia z komunikacji w zespole

 • Wzrost pewności siebie menadżera poprzez zwiększenie świadomości swoich zasobów, wpływu i narzędzi w roli lidera zespołu
 • Wzrost świadomości swoich silnych stron oraz adekwatnego ich używania w zarządzaniu zespołem
 • Umiejętność zarządzania swoimi emocjami i postawami w komunikacji z ludźmi w zespole oraz umiejętność Inteligencji emocjonalnej w motywowaniu i budzeniu zaangażowania
 • Poznanie narzędzi budowania atmosfery zaufania i wsparcia w osiąganiu sukcesów w zespole poprzez odpowiednie struktury i adekwatne style komunikacji
 • Większa elastyczność w dopasowywaniu postawy, zarządzaniu emocjami oraz strukturami komunikacji na różnych etapach rozwoju zespołu oraz z różnymi typami ludzi w zespole
 • Wzrost pewności siebie w zarządzaniu sytuacjami potencjalnego konfliktu, oporu, braku zaangażowania lub obiekcji ze strony członków zespołu

 

Korzyści dla organizacji ze szkolenia w komunikacji w zespole

 • Budowanie kultury przywództwa w organizacji
 • Wsparcie w budowaniu kultury informacji zwrotnej w organizacji
 • Większa elastyczność w reagowaniu na zmiany wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Większa otwartość w zespołach w warstwie komunikacji
 • Zwiększanie zaangażowania w zespołach poprzez używanie narzędzi coachingowego stylu zarządzania
 • Większa zdolność organizacji do przyjmowania feedbacku od pracowników, menadżerów i liderów i efektywniejszego reagowania na zmiany i wprowadzanie zmian

 

Główne cele szkolenia w komunikacji w zespole

 • Rozwój umiejętności przywódczych w procesie budowania zespołu na czterech etapach rozwoju zespołu
 • Rozwój umiejętności dopasowywania ról, zadań i adekwatnej komunikacji na każdym etapie rozwoju zespołu, aby zachować motywację i fokus na celach i zadaniach zespołu
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania różnych typów stylów komunikacji, aby adekwatnie dopasować swój styl komunikacji i osiągać cele w komunikacji z zespołem
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania wspólnych interesów w zespole oraz stosowania narzędzi, które pomagają w komunikacji pokonywać bariery emocjonalne oraz takie, które wynikają z uprzedzeń i różnicy poglądów rozmówców
 • Rozwój umiejętności asertywnej komunikacji w delegowaniu celów i zadań oraz udzielania informacji zwrotnej korygującej zachowanie i wspierającej/ motywującej.

 

Metody i techniki używane szkolenia w komunikacji w zespole

 • Mini prezentacja
 • Praca w podgrupach i parach
 • Oglądanie prezentacji i fragmentów filmów video, ich analiza, dyskusja i wyciąganie wniosków
 • Kwestionariusze indywidualne
 • Gry szkoleniowe i energizery
 • Dyskusja moderowana
 • Elementy coachingu zespołowego
 • Sesje facylitacyjne
 • Budowanie mindmapów z całą grupą i w podgrupach podczas sesji wniosków i podsumowaniach
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Analiza studiów przypadku i dobrych praktyk
 • Prezentacja ciekawych badań w organizacjach biznesowych

 

Program szkolenia w komunikacji w zespole

Dzień I

1a. Adaptacja w procesie transformacji z menedżera w lidera

 • Etapy reakcji na zmianę i adaptacja do nowej roli lidera zespołu wg metodyki Kottera – wyzwania i jak sobie z nimi radzić
 • Kalibrowanie nowej roli menedżera- poziomy Diltsa i różnice miedzy liderem a menadżerem
 • Bazowanie na silnych stronach – profil talentowy wg Gallupa
 • Podsumowanie sesji, zadanie/ zadania do wdrożenia oraz określenie wskaźników sukcesu

1b. 4 etapy budowania zespołu – mapa kompetencji społecznych lidera zespołu

 • Czym charakteryzuje się grupa a czym zespół
 • 4 etapy budowania i rozwoju zespołu – oglądanie fragmentów filmu, dyskusja, wnioski
 • 4 etapy budowania zespołu – charakterystyczne zachowania i komunikacja w zespole na każdym z etapów
 • Jak utrzymać fokus i motywację członków zespołu na każdym etapie – mapa społecznych umiejętności lidera
 • Diagnozowanie problemów, przeszkód i wyzwań w obszarze postaw, przekonań i emocji na każdym z etapów rozwoju zespołu
 • Mapa narzędzi i technik w pokonywaniu przeszkód na każdym z czterech etapów budowania zespołu
 1. Komunikacja werbalna i niewerbalna w budowaniu zaufania i więzi w zespole
  • Co buduje i wspiera komunikację dwustronną w zespole – model komunikacji dwustronnej
  • Czynniki, które kalibrują jakość komunikacji z zespołem – wpływ czynników twardych i miękkich
  • Wpływ emocji na przebieg komunikacji lidera z zespołem –mózg limbiczny i mózg analityczny
  • Jak zwiększać efektywność komunikacji lidera z zespołem – język mózgu limbicznego i struktura narzędzia GoldenCircle Simona Sinka
  • Wpływ emocji i zarządzania emocjami na performance zespołu – zastosowanie narzędzi GoldenCircle w praktyce

 

 1. Wpływ inteligencji emocjonalnej oraz empatii na sukceslidera w budowaniu zaufania i komunikacji z zespołem
  • Elementy komunikacji niewerbalnej – analiza filmu video oraz dyskusja moderowana
  • Jak zarządzać emocjami, aby łatwiej i szybciej się dogadywać – rozpoznawanie emocji, narzędzie ONP oraz Zobacz – Odczuj – Zmień
  • Techniki zarządzania emocjami w komunikacji – wciskanie hamulca oraz na zewnątrz/ wewnątrz
  • Sesja podsumowująca – opracowanie wskaźników KPI skutecznej komunikacji zespołowej

 

Dzień II

 1. Jak empatycznie słuchać, aby efektywniej komunikować się z ludźmi w zespole – podstawy coachingowego stylu zarządzania
  • Jak efektywniej docierać do sedna rozmowy i realizować cele – język skoncentrowany na problemie i język skoncentrowany na rozwiązaniach
  • Jak aktywnie słuchać, aby być wysłuchanym – postawy i cztery strategie aktywnego słuchania
  • Wdrażanie zasad aktywnego słuchania w zespole– ćwiczenia w podgrupach i w parach oraz dyskusja moderowana po ćwiczeniach
  • Sesja facylitacyjna podsumowująca moduł i wnioski
 1. Budowanie kultury feedback’u w zespole czyli jak stosować informację zwrotną
  • Co daje ciągłe stosowanie informacji zwrotnej – wyniki badań i eksperyment szkoleniowy
  • Czym jest informacja zwrotna a czym nie jest – miej świadomość rezultatu
  • Jak skutecznie dawać informację zwrotną – model FUKO i BEAR w praktyce
  • Rodzaje pytań i ich zastosowanie w sztuce perswazji–angażuj i ułatwiaj branie odpowiedzialności
  • Wspólny interes a stanowisko – model reagowania na obiekcje
  • Wyznaczania i delegowania celów i zadań – nadawaj znaczenie i mów do ośrodka podejmowania decyzji
  • Podsumowująca sesja facylitacyjna
 1. Coachingowy styl zarządzania zespołem – motywowanie i wspieranie zespołu w zmianie
  • Menadżer w roli wewnętrznego coacha – kluczowe kompetencje
  • Struktura rozmowy coachingowej
  • Rodzaje pytań i dwie techniki coachingowe: GROW oraz CEL/EFEKT
  • Jak wspierać zespół w adaptacji do zmiany – technika przeramowania w praktyce
  • Jak pokonywać opór przed zmianą i skutecznie inspirować do zmiany – ćwiczenia w parach
  • Jak motywować do przyjęcia pro aktywnej postawy wobec zmiany – ćwiczenia w parach
  • Podsumowanie sesji oraz wnioski z dwóch dni szkoleniowych

Waldemar Wawerski

Trener biznesu, facylitator

Trener biznesu, facylitator, menadżer projektów rozwojowych, autor programów szkoleniowych. Absolwent Wydziału Humanistycznego UMCS i Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Certyfikowany trener Przywództwa Sytuacyjnego The Center for Leadership Studies USA. Przeprowadził ponad 1000 dni szkoleniowych. W coachingu biznesowym ponad 250 godzin.